Wykazano, że w peroksysomach zachodzi ponad 50 reakcji biochemicz

Wykazano, że w peroksysomach zachodzi ponad 50 reakcji biochemicznych [4]. Obecnie zidentyfikowanych jest 87 białek peroksysomalnych uczestniczących w różnych rodzajach procesów biochemicznych, obejmujących zarówno syntezę, jak i katabolizm różnorodnych cząsteczek. Peroksysomy są między innymi miejscem biosyntezy fosfolipidów (plasmalogen), biosyntezy cholesterolu i dolicholu, β- i α-oksydacji kwasów tłuszczowych nasyconych, nienasyconych, 2-hydroksy- i 2-metylo- podstawionych kwasów, katabolizmu D-aminokwasów,

poliamin, metabolizmu transaminaz i puryn (tab. 1) [5]. Lista przemian biochemicznych związanych z peroksysomami wskazuje, że spełniają one rolę jako ważne, wielofunkcyjne, elementy Dapagliflozin ic50 struktur biochemicznych organizmu. Najważniejsze funkcje to uczestnictwo w detoksyfikacji nadtlenku wodoru i metabolizmie kwasów tłuszczowych. Ponad połowa białek (62%) zidentyfikowanych w strukturze peroksysomu jest związana z metabolizmem Selleckchem Anti-infection Compound Library lipidów, z tego 63% z procesem oksydacji. W tym dla β-oksydacji nasyconych kwasów o prostych łańcuchach węglowych zidentyfikowano 7 białek,

dla aktywacji długo- i bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych – 9, zaś w regulacji acyl-CoA/CoA – 11. Procesy utleniania kwasów tłuszczowych stanowią jedne z głównych szlaków metabolicznych przebiegających w tych organellach [5]. Błędy na szlakach przemian prowadzą do chorób manifestujących się ciężkimi objawami klinicznymi. Ze względu na to, że znaczna część reakcji jest związana właśnie z metabolizmem Roflumilast lipidów, związków niezbędnych w procesie tworzenia i funkcjonowania układu nerwowego, większości chorób peroksysomalnych towarzyszą objawy wynikające głównie z uszkodzenia OUN i CNS. Nieprawidłowości struktury i funkcji aparatu peroksysomalnego dotyczące biogenezy czy też funkcji/aktywności enzymów peroksysomalnych stanowią grupę wrodzonych błędów metabolicznych (inborn

errors of metabolizm) określanych jako choroby peroksysomalne [2]. Pierwsze opisy kliniczne chorób peroksysomalnych opublikowano w latach 20 i 60 XX wieku [6, 7]. W 1973 r. Goldfisher, w badaniach morfologicznych wykazał brak peroksysomów w hepatocytach i komórkach kanalików nerkowych u niemowląt z zespołem mózgowo-wątrobowo-nerkowym, zespołem Zellwegera. Spostrzeżenie to dało początek klasyfikacji nowej grupy chorób metabolicznych i umożliwiło właściwy kierunek badań [8]. Podłoże patogenetyczne chorób peroksysomalnych dzieli się zasadniczo na trzy grupy: choroby związane z (I) zaburzeniem biogenezy peroksysomów (peroxisomal biogenesis disorders, PBD), z (II) defektem pojedynczego enzymu lub białka oraz (III) choroby ze współistniejącym defektem peroksysomalnym ( tab. 2) [9]. Częstość występowania chorób peroksysomalnych jest zróżnicowana od bardzo rzadko występujących, jak np.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>